Vedtekter

VEDTEKTER FOR

FORENINGEN SYKLING UTEN ALDER -NORGE

 1. NAVN OG HJEMSTED

1.1 Foreningens navn er Sykling uten alder – Norge.

1.2 Foreningens hjemsted er Skien kommune.

 

 1. FORMÅL

Sykling uten alders formål er: å realisere drømmen om sammen å skape en verden, hvor en enkel adgang til aktivt medborgerskap, skaper livsglede hos våre eldre medborgere og ande med nedsatt funksjonsevne og gir dem mulighet til å forbli en aktiv del av fellesskapet og nærmiljøet.

Foreningens formål søkes gjennomført gjennom:

 • å gi våre eldre medborgere rett til vind i håret,
 • rett til å oppleve byen og naturen på nært hold fra sykkelen og,
 • ved å gi dem lyst og mulighet til å fortelle deres livshistorier i deres omgivelser, hvor de har levd deres liv.

Dermed bygger vi bro mellom generasjoner, og vi forsterker tilliten, respekten og det sosiale lim i vårt samfunn.

 

 1. MEDLEMMER

3.1 Som medlem kan opptas personer, organisasjoner, virksomheter, kommuner og andre, som aktivt ønsker å medvirke til å realisere foreningens formål.

3.2 Medlemmer betaler en årlig medlemskontingent, som fastsettes på den ordinære generalforsamling. Medlemskontingenten kan fastsettes forskjellig for forskjellige kategorier av medlemmer.

3.3 Innmeldelse skjer ved henvendelse til Foreningens sekretariat, og medlemskapet har virkning fra det tidspunkt medlemmet har betalt medlemskontingenten.

3.4 Utmeldelse skjer skriftlig eller pr. e-mail til Foreningens sekretariat og gir ikke rett til hel eller delvis tilbakebetaling av medlemskontingent.
3.5 Utmeldelse skjer automatisk ved manglende betaling av medlemskontingent.
3.6 Utøver et medlem en for Foreningen skadelig virksomhet, kan dette utelukkes som medlem ved beslutning i Foreningens styre.
3.7 Som støttemedlem kan opptas enhver som ønsker å yte økonomisk bidrag til fordel for foreningens virke. Støttemedlemskap gir ikke medlemsrettigheter.

 

 1. ORDINÆR GENERALFORSAMLING

4.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighet.

4.2 Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen 1. mai.

4.3 Ekstraordinær generalforsamling avholdes, når leder, styret eller minst en tredjedel av medlemmene skriftlig fremsetter ønske om det. Ekstraordinær generalforsamling skal være innkalt senest en, -1- måned etter at krav om det er fremsatt.

4.4 Generalforsamlingen innkalles av styret ved brev eller e-mail til medlemmene med minst fire, – 4 – ukers varsel. I innkallelsen skal det angis hvilke saker som skal behandles på generalforsamlingen. Dersom forslag til vedtektsendringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets vesentligste innhold angis i innkallelsen.

4.5 Saker/forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal meddeles skriftlig eller pr. e-mail til styret senest sju -7- dager før generalforsamlingen.

4.6 Ordstyrer leder generalforsamlingen, og avgjør alle spørsmål vedrørende sakenes behandlingsmåte, stemmeavgivningen og dennes resultat.

4.7 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal inneholde følgende:

1 – Valg av ordstyrer.

2 – Valg av referent og protokollunderskrivere.

3 – Styrets beretning om foreningens virksomhet i det forløpte år.

4 – Godkjennelse av beretningen med revidert årsregnskap.

5 – Innkomne forslag fra styret eller medlemmer.

6 – Fastsettelse av kontingent.

7 – Valg av styremedlemmer og valgkomitè.

8 – Valg av øvrige styremedlemmer

9 – Valg av ny valgkomitè

10- Valg av revisor.

4.8 Saker/forslag behandlet på generalforsamlingen, avgjøres ved simpelt flertall, med mindre vedtektene bestemmer annet.

4.9 Hvert personlig medlem har én stemme, mens kollektive medlemmer hver har 10 stemmer.

4.10 Stemmerett kan kun utøves ved personlig tilstedeværelse, eller ved skriftlig fullmakt. . Dersom noen deltaker på årsmøtet krever det, foretas skriftlig avstemning.

4.11 Det utarbeides protokoll på det som besluttes på generalforsamlingen, som underskrives av ordstyrer og 2 valgte protokollunderskrivere.

 

 1. STYRE

5.1 Foreningens styre består av 5-7 personer, samt 2 varamedlemmer, som velges på generalforsamlingen.

5.2 Styremedlemmer velges for en funksjonstid på to -2- år. (tilstrebe myke overganger ved  1. valgrunde 2016.)

5.3 Ved valg til styret, skal det tilstrebes at styret til enhver tid er sammensatt slik at den har komplementære kompetanser, som motsvarer foreningens behov og utvikling.

 

 1. STYRETS VIRKSOMHET

6.1 Styret fastlegger retningslinjene for foreningens arbeide, og er ansvarlig for utførelsen herav.

6.2 Styreleder skal sørge for at styret holder møte når dette er nødvendig, dog skal styret minst holde møte 3 ganger årlig. Styreleder skal innkalle styret når et medlem av styret, sekretariat eller revisor fremsetter begjæring om dette.

6.3 Styret er kun beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer deltar på møtet. Styremedlemmene kan delta telefonisk eller på annen elektronisk måte.

6.4 Et eventuelt sekretariat Kan delta i styrets møter uten stemmerett.

6.5 Styret treffer beslutning ved simpelt stemmeflertall med mindre vedtektene bestemmer annet. Styreleders stemme er i tilfelle av stemmelikhet, avgjørende.

6.6 Over drøftelsene i styret, skal det utarbeides et referat, som godkjennes av samtlige medlemmer av styret. Et styremedlem som ikke er enig i styrets beslutninger, har rett til å få sin mening innført i referatet.

6.7 En nestleder trer i lederens fravær i enhver henseende, i lederens sted.

6.8 Et styremedlem, kan ikke delta i behandlingen av saker mellom foreningen og den pågjeldende selv, eller søksmål mot den pågjeldende selv, eller om avtaler mellom foreningen og tredjemann, hvis den pågjeldende har en vesentlig interesse som kan være stridende mot foreningens. (Habilitet)

6.9 Styret kan meddele fullmakt (prokura).

6.10 Styret skal ta stilling til om Foreningens midler til enhver tid er forsvarlige i forhold til foreningens aktiviteter. Generalforsamlingen kan i denne forbindelse godkjenne avtale om å oppta lån i anerkjente finans- eller realkredittinstitutter. Styret skal påse at bokføringen og formuesforvaltningen kontrolleres på en etter foreningens forhold, tilfredsstillende måte.

 

 1. TEGNING OG HEFTELSE

7.1 Styrets leder og et styremedlem har hver for seg selvstendig signaturrett for foreningen.

7.2 For foreningens forpliktelser, hefter alene Foreningens formue. Det påhviler ikke foreningens medlemmer, styre eller sekretariat noen heftelse for de for foreningen påhvilende forpliktelser.

 

 1. ÅRSRAPPORT

8.1 Foreningens regnskapsår er kalenderåret. Foreningens første regnskapsår løper fra stiftelsen til 31. desember 2015.

8.2 Innen fire – 4 – måneder etter hvert regnskapsårs utløp, (se 4.7.4) utarbeider styret og sekretariatet i overensstemmelse med lovgivningens og vedtektenes regler herom, en årsrapport bestående av  beretning, et revidert årsregnskap med resultat, balanse og noter, som legges fram på generalforsamlingen

8.3 Bestemmelsene i årsregnskapsloven finner anvendelse med de fravikelser og tilpasninger som er en følge av foreningens status som forening.

 

 1. REVISJON

9.1 Det i 8.2 nevnte regnskap skal revideres av en revisor, oppnevnt av styret fram til ordinær generalforsamling og deretter som beskrevet i pkt.4.7.10..

9.2 Den av revisor reviderte årsrapport forelegges den ordinære generalforsamling til godkjennelse, jfr. 4.7.4.

 

 1. UTDELING OG OVERSKUDDSANVENDELSE

10.1 I overensstemmelse med formålsbestemmelsen, treffer styret beslutning om anvendelse av  foreningens midler.

10.2 Styret kan foreta rimelige avsetninger til konsolidering av Foreningen.

10.3 Styret kan ikke tillegge styremedlemmer, andre ytelser enn et vederlag, som ikke må overstige, hva som anses for vanlig etter vervets art og arbeidets omfang.

10.4 Ytelse i form av lån og sikkerhetsstillelse for lån til den i 10.3 nevnte krets, er ikke tillatt.

 

 1. ENDRING AV VEDTEKTER OG OPPLØSNING

11.1 Forslag om endringer av foreningens vedtekter, skal for å få gyldighet, vedtas på generalforsamlingen med minst 2/3 flertall av de tilstedeværende medlemmer.

11.2 Forslag om foreningens oppløsning skal, for å få gyldighet, vedtas på generalforsamlingen med minst 2/3 flertall av de tilstedeværende medlemmer.

11.3 Et eventuelt overskudd etter oppløsning utdeles av styret til en forening m.v., som er hjemmehørende her i landet.

 • Vedtatt på Foreningens stiftende generalforsamling den 27. september 2015.
 • Revidert på konstituerende styremøte 2. november 2015.